Startsida Umeå kommun

Bostadshus

Ska du bygga ett nytt bostadshus, bygga till eller göra om ett befintligt bostadshus kan du behöva söka bygglov.

Vad får jag bygga?

Om din tomt omfattas av en detaljplan så reglerar den bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. I centrala Umeå och de större tätorterna är det detaljplaner som styr vad som får byggas medan det i vissa byar kan finnas områdesbestämmelser.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelse kommer en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad att göras utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.

Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

Tillgänglighet

I bygglovsprövningen kommer byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga granskas utifrån gällande bestämmelser. Läs mer om tillgänglighet här.

Kontakt

Bygglov
090-16 13 61

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–12.00 och 13.00–14.30

Har du frågor om ett ärende?

Kontakta din handläggare.

Ritningar och handlingar

Beställ ritningar och andra handlingar från arkivet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus