Startsida Umeå kommun

Anläggning

I Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Upplag och materialgårdar (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radio- eller telemaster eller torn.
 • Vindkraftverk som             

a) är högre än 20 meter över markytan          
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad      
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

 • Murar och Plank
 • Stödmurar som är högre än 0,5 meter
 • Staket över 1,2 meter
 • Spaljéer eller pergola som har mindre än hälften luft/öppet behöver bygglov. Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov, läs mer under Mur, plank, spalje, stängsel och staket 
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer
Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv