Startsida Umeå kommun

Solceller

Solceller tar emot solstrålar och omvandlar dessa till elektricitet medan solfångare omvandlar solstrålarna till värme via vatten. För att förenkla de förklarande texterna när bygglov krävs eller inte kommer vi använda "solceller" som ett samlat begrepp för solceller, solfångare och solpaneler.

Solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solceller i plan- och bygglagen, PBL.

Undantaget krav på bygglov

Solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solceller ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solcellerna inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller

Observera

Även om solcellsanläggningar inte kräver bygglov kan det krävas anmälan. Det kan exempelvis vara om solcellsanläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

På en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull är oftast inte lämpligt att sätta upp solceller då det blir en förvanskning av byggnaden.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  • är byggnadsminnen,
  • omfattas av kulturskydd i detaljplanen (exempelvis q, Q, k eller K),
  • utpekade i en kulturhistorisk inventering eller en byggnadsordning

Om byggnaden är något av ovanstående så krävs alltid bygglov.

Brandsäkerhet

En brand i en byggnad med solcellsanläggning kan medföra speciella risker för räddningstjänstens personal under en räddningsinsats.

Riskerna gäller enbart för solcellsanläggningar som producerar elektricitet, inte värme.

Läs mer om räddningstjänstens rekommendationer för solcellsanläggningar (pdf)

Kontakt

Träffa oss i Väven under våren

Under ett antal tisdagar klockan 10–13 är du välkommen med dina bygglovsfrågor till Kommunhörnan i Väven. Vi finns på plats följande tisdagar 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (jämna veckor).

Ingen bokad tid behövs, välkommen!

Information och rådgivning

090-16 13 61

Telefontider måndag–fredag:
09.30–12.00 och 13.00–14.30

Frågor om pågående ärenden vänligen kontakta din handläggare.

Begära ut ritningar och handlingar

Söker du gamla ritningar för ditt hus vänligen kontakta vårt arkiv på

090-16 13 37

Telefontider måndag–fredag:
09.30–11.30

Kontakt via webbformulär för bygglovarkiv