Startsida Umeå kommun

Attefallsbyggnad max 25,0 kvadratmeter

I närheten till ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller flera komplementbyggnader, så kallade Attefallshus, utan att behöva söka bygglov. Däremot krävs en anmälan och att du har fått ett startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas.

Beroende på om du ska använda ditt Attefallshus som en bostad (komplementbostadshus) eller som ett förråd eller garage(komplementbyggnad) gäller lite olika regler.

Detta gäller för alla Attefallshus

Oavsett vilken funktion Attefallshuset eller Attefallshusen kommer att ha gäller följande:

 • Totalt får de tillsammans ha en gemensam byggnadsarea på högst 25,0 kvadratmeter
 • Får ha en nockhöjd på högst 4,0 meter
 • Ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns​ mot grannar (andra tomter). Placering får göras närmare men då ska de grannar som äger fastigheten och som blir berörda av att avståndet till sin tomtgräns är mindre än 4,5 meter ge sitt godkännande. Deras skriftliga godkännande ska skickas in tillsammans med anmälan.
 • Om placering av Attefallshuset blir närmare järnväg än 30 meter krävs infrastrukturförvaltarens godkännande.

Bygglov krävs om

 • Du redan har lovbefriade komplementbyggnader som har en byggnadsarea på högst 25,0 kvadratmeter (omfattar inte friggebod).
 • Tomten ingår i ett område som är av kulturhistoriskt värdefullt
 • Det är bestämt att bygglov krävs i detaljplanen
 • Om placering av komplementbyggnaden eller komplementbyggnaderna blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter.

Tomtens förutsättningar

 • ​Finns underjordiska ledningar i form av vatten, avlopp, el, bredband, fjärrvärme, tv eller liknande? Du som fastighetägare har undersökningsplikt. Om placering sker nära eller på underjordiska ledningar kan i värsta fall ett startbesked inte ges.
 • Hur ska du hantera dagvatten och dränering? Du får inte leda över dag- eller dräneringsvatten till en annan tomt och därmed riskera att orsaka olägenheter för grannar och andra berörda.
 • Hur nära tomtgräns kan du placera byggnaden eller byggnaderna? Tänk på att du måste kunna underhålla samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt. Rekommendation att du håller minst 1 meter från byggnaden till tomtgränser.

Brandspridning mellan byggnader

​Försök att placera komplementbyggnaden eller komplementbyggnaderna så att risken för brandspridning mellan byggnader inom din egen tomt, men även mellan byggnader på angränsande tomter, begränsas.

Strandskydd

Som regel krävs en dispens från strandskyddet om byggnaden placeras närmare strandlinjen än 100 meter. Kan även vara utökat strandskydd i vissa områden och då gäller istället 300 meter. En ansökan om dispens från strandskyddet behandlas separat från anmälan.

Attefallshus som komplementbostadshus

Följande gäller om du har tänkt använda ditt Attefallshus som ett bostadshus. Bostaden ska uppfylla de krav som samhället ställer gällande:

 • Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
 • Brandsäkerhet
 • Bärförmåga och beständighet
 • Ventilation
 • Vatten och avlopp
 • Fuktsäkerhet
 • Ljud och buller​
 • Säkerhet vid användning
 • Klimatskärmens luftläkage och isoleringsförmåga

För att få veta mer om de krav som gäller måste du läsa i Boverkets byggregler.

I ärenden gällande Attefallshus som separat bostad kan det krävas fler handlingar och dokumentationer än de som gäller för ett vanligt Attefallshus. Exempel på dessa kan vara

 • VA-ritning
 • VS-ritning
 • Ventilationsritning
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan
 • Redovisning av klimatskärmens isoleringsförmåga, det så kallade U-värdet (genomsnittlig värmegenomgångskoefficient)
 • Kopia av godkänd servisanmälan till Vakin (vid anslutning eller användning av kommunalt vatten och/eller avlopp)
 • Med flera

Exakt vad som kommer att krävas kan variera från fall till fall, ansvarig byggnadsinspektör kommer begära in det som behövs för att pröva frågan om startbesked.

Observera att för ett Attefallshus som bostad krävs nästan alltid ett slutsamråd och ett slutbesked innan du börjar använda det som bostad.

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för nybyggnad av komplementbyggnad kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska göra en anmälan för Attefallshus i kommunen.
Se exempelritningar för mer information.

Anmälan

Anmälan gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid en anmälan om Attefallsbyggnad max 25,0 kvadratmeter är

 • situationsplan
 • planritning
 • sektionsritning
 • fasadritningar.

Eventuellt kan även nedanstående krävas

 • Skriftligt godkännande från berörda grannar om placering sker närmare tomtgräns eller tomtgränser än 4,5 meter

Observera att det i vissa fall kan behövas fler handlingar för att vi ska kunna handlägga ärendet men då kommer ansvarig byggnadsinspektör att kontakta dig.

När får jag börja bygga?

Innan du börjar bygga ditt Attefallshus måste byggnadsnämnden ha gett ett startbesked.

Börjar du bygga utan att du fått ett startbesked kan det bli aktuellt med ingripanden och påföljder enligt 11 Kap PBL.

När får jag börja använda Attefallshuset?

Innan du börjar använda ditt Attefallshus måste byggnadsnämnden beslutat att du får börja använda det, görs antingen i startbeskedet om det handlar om en enklare byggnad eller i ett slutbesked om det är en mer avancerad byggnad (bostad).

Börjar du använda ditt Attefallshus utan att byggnadsnämnden har beslutat att du får använda det kan det bli aktuellt med ingripanden och påföljder enligt 11 Kap PBL.