Startsida Umeå kommun

Attefallstillbyggnad max 15,0 kvadratmeter

På ett en- eller tvåbostadhus får du utan att söka bygglov göra en tillbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Tillbyggnaden får inte bli högre än bostadshuset nock.

Det krävs först att du gör en anmälan till byggnadsnämnden och att du har fått ett Startbesked innan några rivnings- eller byggnadsarbeten påbörjas.

Om några arbeten skulle ha påbörjats innan du gjort en anmälan eller fått ett Startbesked kan det bli aktuellt med ingripande och påföljder enligt Plan- och bygglagens 11 kapitel.

​Viktigt att tänka på innan anmälan lämnas in

Är du säker på att bygglov inte krävs?

Bygglov krävs om:

 • Du redan sedan tidigare har gjort en tillbyggnad på högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea utan att ha sökt bygglov
 • Bostadhuset är av kulturhistoriskt värde
 • Det är bestämt att bygglov krävs i detaljplanen
 • Om placeringen av tillbyggnaden blir närmare tomtgräns mot gata, cykel- och gångväg eller parkmark än 4,5 meter.

Placering på tomt och avstånd till tomtgräns

 • Ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns​ mot grannar (andra tomter). Placering får göras närmare men då ska de grannar som äger fastigheten och som blir berörda av att avståndet till sin tomtgräns är mindre än 4,5 meter ge sitt godkännande. Deras skriftliga godkännande ska skickas in tillsammans med anmälan.
 • Om placeringen av tillbyggnaden blir närmare järnväg än 30 meter krävs infrastrukturförvaltarens godkännande.
 • Tänk på att du måste kunna underhålla tillbyggnaden samt att eventuell markisolering eller dränering inte får läggas på grannens tomt. Rekommendation att du håller minst 1 meter från tillbyggnaden till tomtgränsen.

Tillgänglighet och användbarhet

​Tillbyggnaden ska anpassas till befintlig byggnad och utformas så att även personer med funktionsnedsättning kan använda den. Vilka krav som ställs finns att läsa i Boverkets byggregler. Kortfattat måste tillbyggnaden uppfylla dessa krav:

 • Inga nivåskillnader över 25 mm, inklusive trösklar
 • Rumsutfomrningen ska vara anpassad till vilken funktion som ska finnas i tillbyggnaden. Befintlig byggnads förutsättningar kommer att vägas in i vår bedömning av tillgängligheten vid vår handläggning.

Strandskydd

Tänk på att det kan krävas en strandskyddsdispens om tomten ligger närmare strandlinjen än 100 meter och för vissa områden 300 meter. Läs mer under Strandskydd.  

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för tillbyggnad kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska söka bygglov för Attefallstillbyggnad i kommunen.
Se exempelritningar för mer information.

Anmälan

Anmälan gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in anmälan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid en anmälan om Attefallstillbyggnad max 15,0 kvadratmeter är:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritningar
 • Skriftligt godkännande från beröda grannar om placering sker närmare tomtgräns eller tomtgränser än 4,5 meter

För mer avancerade tillbyggnader kan även följande ritningar krävas:

 • Konstruktionsritning
 • VS-ritning
 • Ventilationsritning