Startsida Umeå kommun

Nybyggnad av enbostadshus/fritidshus

Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i, till exempel en villa. Det här exemplet går även att använda till liknande ärenden som exempelvis nybyggnad av fritidshus, tvåbostadshus, kedjehus och radhus.

Vad får jag bygga?

Om din tomt omfattas av en detaljplan så reglerar den bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. I centrala Umeå och de större tätorterna är det detaljplaner som styr vad som får byggas medan det i vissa byar kan finnas områdesbestämmelser.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelse kommer en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad att göras utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.

Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

Tomten

Innan du väljer att i detalj planera din byggnad bör du utreda nedanstående punkter:

 • Vad finns det för bestämmelser i detaljplanen/områdesbestämmelser?
 • Vad är det för markförhållanden? Kan man grundlägga hur som helst?
 • Vatten och avlopp, hur löses detta? Hur tas dagvattnet hand om inom den egna fastigheten?
 • Vilken uppvärmning är lämplig? Energirådgivning finns att få på avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
 • Var ska garage och bilparkering placeras med hänsyn till infart och topografi?
 • Behöver du söka strandskyddsdispens?
 • Ligger din tomt inom en kulturhistoriskt värdefull miljö?
 • Vad är en lämplig fyllning under planerad byggnad? Hänsyn till gatunivå (finns trotoar) och omgivande tomter/byggnaders nivåer måste tas.

Byggnaden

Innan du väljer att i detalj planera din byggnad bör du utreda nedanstående punkter:

 • Hur ser bebyggelsen ut i området? Vid nybyggnation ska hänsyn tas till omgivningen, det vill säga nya byggnader ska smälta in i den befintliga miljön.
 • Hur ser tomten ut? Byggnaden ska anpassas till den befintliga marken och inte tvärt om.
 • Är byggnaden rätt orienterad med tanke på vädersträck och störningar från trafik?
 • Kan den tänkta byggnationen skugga, försämra utsikt eller på annat sätt påverka grannarna?

 När får jag börja bygga?

Innan du börjar bygga ditt enbostadshus måste byggnadsnämnden ha gett ett startbesked.Börjar du bygga utan att du fått ett startbesked kan det bli aktuellt med ingripanden och påföljder enligt 11 Kap PBL.

När får jag börja använda enbostadshuset?

Innan du börjar använda ditt enbostadshus måste byggnadsnämnden beslutat att du får börja använda det, vilket görs antingen i startbeskedet om det handlar om en enklare byggnad eller i ett slutbesked om det är en mer avancerad byggnad (bostad). Börjar du använda ditt enbostadshus utan att byggnadsnämnden har beslutat att du får använda det kan det bli aktuellt med ingripanden och påföljder enligt 11 Kap PBL.

Exempel på ritningar

I exempelritningarna för nybyggnad av enbostadshus/fritidshus kan du se hur ritningarna ska se ut och vilken information de ska innehålla när du ska söka bygglov för nybyggnad enbostadshus eller fritidshus i kommunen.
Se exempelritningar för mer information.

Ansökan

Ansöker gör du enklast via Bygglovs självservice. Det är även möjligt att posta eller lämna in ansökan direkt i stadshuset. De handlingar som krävs vid ansökan om nybyggnad av enbostadshus eller fritidshus är:

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan, gärna baserad på nybyggnadskartan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Marksektioner
 • Uppgifter om Kontrollansvarig (KA)