Startsida Umeå kommun

Förberedelser innan du ansöker

Sök bygglov i god tid. Bygglovskontoret handlägger alla ansökningar om lov så skyndsamt som möjligt. Målsättningen är att beslut om lov tas inom fem veckor räknat från komplett ansökan under förutsättning att ansökan inte innebär en avvikelse från någon bestämmelse.

Tänk även på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

Vilka handlingar behövs?

Det underlättar om din ansökan är komplett redan då du lämnar in den, det skapar förutsättningar för en smidigare handläggning.

Oavsett typ av ansökan (bygglov, marklov, anmälan och så vidare) krävs att de ritningar du lämnar in är korrekt upprättade, fackmannamässigt ritade. Är de inte det risker du en onödig fördröjning då vi måste begära kompletteringar innan vi påbörjar vår handläggning. Med fackmannamässigt menas kortfattat att ritningarna ska uppfylla en viss standard när det gäller kvalitet och innehåll. Läs mer under Exempelritningar.

Nedan följer grundkraven på de handlingar som krävs för respektive ansökan, observera att de kan krävas fler handlingar än dessa.

Bygglov

För att ansöka om ett bygglov krävs som regel alltid dessa ritningar

 • Ansökningsblankett (eller ansökan via självservice)
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning

Ska du bygga ett nytt bostadshus, fritidshus eller annan större byggnad krävs också en Nybyggnadskarta. Läs mer under Kartor vid byggnadtion

Kan även krävas en Kontrollansvarig, läs mer under Kontrollansvarig.

Marklov

För att ansöka om ett marklov krävs som regel alltid dessa ritningar

 • Ansökningsblankett (eller ansökan via självservice)
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning

För större schakt- eller fyllningsarbeten kan det även krävas marksektioner.

Rivningslov

För att ansöka om ett rivningslov krävs som regel alltid dessa ritningar

 • Ansökningsblankett (eller ansökan via självservice)
 • Situationsplan
 • Fasadritningar eller bilder på byggnaden
 • Planritning

Krävs som regel också en Kontrollansvarig undantaget rivning av mindre enklare byggnader, läs mer under Kontrollansvarig.

Skyltlov

För att ansöka om ett skyltlov krävs som regel alltid dessa ritningar

 • Ansökningsblankett (eller ansökan via självservice)
 • Situationsplan
 • Detaljritning på skylten
 • Fasadritning (om skylten placeras på fasad eller tak)

Anmälan
Se Handlingar för anmälan för exempel på handlingar och ritningar som kan krävas.