Startsida Umeå kommun

Före bygget påbörjas

Tillsammans med bygglovsbeslutet skickas en kallelse till tekniskt samråd ut med bland annat uppgifter om vilka tekniska handlingar som ska redovisas i ärendet innan startbesked kan ges. Det kan vara handlingar så som geoteknisk undersökning, färdigställandeskydd, kontrollplan, brandskyddsdokumentation med flera.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig närvara och man diskuterar bland annat byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper. Byggnadsinspektören för protokoll som sedan skickas ut till mötetsdeltagare efter samrådet.

Startbesked

När alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats och byggnaden kan anses komma att uppfylla de krav som ställs, kan ett startbesked ges. Innan du börjar bygga behöver du både ett startbesked för åtgärden samt att minst 4 veckor har gått sedan beslutet om lov kungjordes i Post- och inrikestidningar.

Byggsanktionsavgift om du saknar start- och slutbesked

Om du börjar bygga utan att du fått ett startbesked föreläggs du att betala en byggsanktionsavgift som baseras på gällande prisbasbelopp och arean på det du bygger.