Startsida Umeå kommun

Från inlämnad ansökan till beslut

Det första som sker efter att ansökan registrerats som ett ärende hos oss är en förgranskning. Om det saknas handlingar/ritningar eller om handlingarna/ritningarna inte är fackmässigt utförda skickas ett kompletteringsbrev till dig.

När ansökan är komplett skickas ett brev till dig om detta och vi börjar handlägga din ansökan. Handläggning sker så skyndsamt som möjligt och målsättningen är att beslut om lov tas inom fem veckor, räknat från komplett ansökan. Detta är under förutsättning att ansökan inte innebär någon avvikelse från någon bestämmelse.

Beslut i byggnadsnämnden

Oftast är det handläggaren som fattar beslut om lov men i vissa fall måste dock beslutet fattas av byggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden. Vilka beslut som tas upp i byggnadsnämnden regleras i delegationsordningen. Måste beslut tas av byggnadsnämnden kommer handläggaren informera dig om detta och anledningen varför och observera att din ansökan kan avslås.

Observera att du inte får börja bygga före du fått ett startbesked.

Faktura skickas efter beslut

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Avgiften regleras i taxan som är antagen av kommunfullmäktige.

Överklaga ett beslut

Ett beslut om bygglov kan överklagas av den sökande och andra sakägare (grannar). Överklagan görs skriftligen till Byggnadsnämnden.

Om ingen har överklagat inom fyra veckor från kungörelsen vinner beslutet om bygglov laga kraft.

Observera att om du fått startbesked och beslutet om bygglov inte har vunnit laga kraft bygger du på egen risk. Om beslutet skulle överklagas kan du i värsta fall bli tvungen att riva det du byggt beroende på vad utgången av överklagan blir.