Startsida Umeå kommun

Grannars möjlighet att påverka

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om du som bygger har pratat med grannarna tidigt och informerat om dina byggnadsplaner. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en "betydande olägenhet" för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, insyn eller försämrad utsikt. 

Om min granne sökt bygglov/grannehörande

Har din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan, finns inget krav på att du som granne ska höras i samband med att bygglovet prövas.

Om ni däremot bor utanför detaljplanelagt område och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd eller om grannen ska bygga på ett sätt som innebär att man gör en liten avvikelse från detaljplanen, ska du som granne alltid ges tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. Det kallas ett grannehörande och du har då två veckor på dig att svara. Datum framgår av brevet. Svarar du inte inom den tiden, räknas det som ett tyst godkännande.

Vi gör alltid en bedömning, om vem som anses berörd av åtgärden och räknas som sakägare och skickar därefter ut ett grannehörande.

Sakägare

I en bygglovprövning, där det är aktuellt att höra grannar, gör bygglovhandläggaren en bedömning av vilka grannar som är berörda. Dessa grannar är då sakägare. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar till fastigheten, där lovet sökts, är alltid sakägare. Men det kan också handla om grannar som bedöms berörda, då exempelvis utsikt kan påverkas av den tilltänkta byggnationen. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas.

Information om beviljade lov

Är du en så kallad rågranne, alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, kommer du alltid att informeras om beslutet. Har du under bygglovprocessen blivit hörd och lämnat en erinran (det vill säga meddelat oss att du var emot förslaget), kommer du att delges beslutet. Alla beviljade lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar under 4 veckor. Alla sakägare får dessutom information med posten. I kundtjänst eller arkivet får du hjälp att ta del av bygglov och de ritningar som fastställts i samband med lovet.

Att delges ett beviljat lov

De grannar som i samband med lovet blivit hörda och som lämnat en erinran (varit emot förslaget), delges det beviljade lovet av oss. När du delges signerar du att du tagit del av beslutet. Att du skriver på delgivningen innebär inte att du godkänner åtgärden. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under.

Att överklaga

Om din granne fått bygglov och du är emot den tilltänkta byggnationen och vill överklaga, måste du göra det innan lovet vinner laga kraft. Har du blivit delgiven (fått meddelande om) det beviljade lovet har du tre veckor på dig från den dagen du blev delgiven beslutet. Har du inte blivit delgiven har du 4 veckor på dig efter det datum då lovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Du som granne har ingen möjlighet att överklaga ett startbesked för Attefallshusen eller de övriga bygglovbefriade åtgärderna.

Bygger din granne utan lov?

Alla åtgärder kräver inte lov. Pågår en byggnation eller en annan åtgärd som kräver lov eller en anmälan, och ett sådant inte är sökt eller beviljat, kan du göra en anmälan om olovligt byggande till Bygglov.