Startsida Umeå kommun

Inför inflyttning

När ett bygge har varit igång en tid kommer byggnadsinspektören att besöka arbetsplatsen och byggherren samt kontrollansvarig ska vara med. Hur många besök och när dessa besök ska göras bestäms på det tekniska samrådet och finns även dokumenterat i startbeskedet. Meningen med arbetsplatsbesöket är att byggnadsinspektören ska få en bild av hur bygget går och om  kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När bygget är färdigt ska ett slutsamråd hållas i aktuell byggnad för att se den färdiga byggnaden. Bland annat diskuteras utlåtanden från kontrollansvarige gjort, kontrollerar att kontrollplanen har följts och att alla slutliga handlingar, som krävts i startbeskedet lämnas in.

Slutbesked

Efter slutsamrådet ger byggnadsinspektören ett slutbesked om alla handlingar är inlämnade, kontrollplanen har följts, kontrollansvarig har gett sitt utlåtande samt att inge brister har upptäckts i byggnaden och att byggnaden följer givet bygglov.

Slutbeskedet innebär att du får flytta in i byggnaden.

Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked utfärdats så föreläggs du att betala en byggsanktionsavgift byggsanktionsavgift som baseras på gällande prisbasbelopp och arean på byggnaden.