Startsida Umeå kommun

Utstakning i egen regi

Utstakning kan utföras både av kommunen och en extern uppdragstagare. Externa uppdragstagare måste dock uppfylla vissa krav innan godkännande samt redovisa utstakningen enligt Umeå kommuns krav. Byggnadsnämnden friskriver sig allt ansvar för utstakningen då den görs externt.

Kvalifikationer vid utstakning i egen regi

För att staka ut en byggnad eller anläggning krävs följande kvalifikationer:

1. Utbildning/erfarenhet

  • Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år, vilken är
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst två år, så att
  • summan blir minst fem år, eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig

2. Uppdragstagaren ska ha ett kvalitetsledningssystem motsvarande ISO9001 eller likvärdigt

3. Uppdragstagaren ska ha ansvarsförsäkring för de skadeståndsanspråk som kan bli aktuella i anledning av felaktig utstakning

Byggherren ansöker

Byggherren ansöker om utstakning i egen regi för varje enskilt uppdrag/ärende. En administrativ avgift faktureras enligt Umeå kommuns Plan- och byggtaxa.

Uppdragstagaren utför själv:

  • Beräkningar för placeringen
  • Fysisk markering av byggnad i plan och höjd

Utstakningen ska rapporteras in för utsatt byggnad (färdig fasad) till Lantmäteri på Umeå kommun. Lantmäteri ansvarar för att byggnaden förs in i byggnadsregistret.

 

Om fastighetsgränser är osäkra ska grannar höras enligt PBL. Om fastighetsbestämning krävs ska Lantmäteri (SLM el KLM) kontaktas.

Redovisning av utstakningen

Redovisningen ska bestå av inmätta fasadmått och rapporteras in snarast möjligen.

Instruktioner för redovisningen:

  • Använd koordinatsystem Sweref 99 20 15 och RH2000.
  • Inmätningsdata för den utsatta byggnadens hushörn (färdig fasad).
  • Redovisning av utsatt sockelhöjd.
  • Digitalt dwg-format.

Redovisningen skickas till lantmateri@umea.se.

Om redovisning av mätdata inte sker har Umeå kommun Lantmäteri rätt att utföra lägeskontroll och debitera nedlagd tid.

Kontakt

Kerstin Östberg
Teknisk lantmätare
kerstin.ostberg@umea.se

Sidan har granskats 2020-01-14

Sidans kortadress: www.umea.se/egenutstakning