Startsida Umeå kommun

Enkelt avhjälpta hinder

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Vem ansvarar?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan i stället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare, men hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet.

Vilka hinder är enkelt avhjälpta?

Föreskrifterna gäller om de hinder som ska undanröjas är "enkelt avhjälpta". Med det menas att de ska vara rimliga att avhjälpa med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Man ska också göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, dessa får inte bli orimligt betungande. Olika situationer kan bedömas olika beroende på hur förutsättningarna ser ut i just det fallet.

Bedömningen av ett och samma hinder kan variera över tiden. Ett hinder som vid en viss tidpunkt inte bedöms som enkelt avhjälpt kan senare bedömas vara det om förutsättningarna ändras. Därför behöver frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa ständigt prövas.

Vilken typ av hinder gäller det?

Det handlar om att åtgärda olika typer av brister i den fysiska miljön. Föreskrifterna anger vilka åtgärder som omfattas. Till föreskrifterna finns allmänna råd som beskriver hur bristerna kan åtgärdas. Reglerna omfattar:

  • mindre nivåskillnader, tunga dörrar
  • kontrastmarkeringar
  • varningsmarkeringar
  • skyltning
  • belysning
  • balansstöd (ledstänger)
  • ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
  • fast inredning (gäller för publika lokaler)
  • parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
  • lekplatser (gäller för allmän plats)

Vad händer om hinder inte åtgärdas?

Det är kommunens (byggnadsnämndens) uppgift att övervaka att reglerna följs. Byggnadsnämnden kan besluta om sanktioner mot den ägare som inte följer reglerna.

Mer information

Enkelt avhjälpta hinder (Boverkets webbplats)

Anmäl hinder