Startsida Umeå kommun

Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Vid sönderfallet kan radonets strålning skada cellerna i luftvägar och lungor. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostäder orsakar ca 500 lungcancerfall årligen, varav 50 bland personer som aldrig varit rökare.

Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet och dricksvattnet. Umeå kommun har arbetat med radonfrågor i många år. Vi har bland annat genomfört en kartläggning av hus byggda med blå lättbetong och har kännedom om ett stort antal radonmätningar inom kommunen.

Val av åtgärder

När man ska göra åtgärder är det viktigt att veta varifrån radonet kommer. Är det från marken och/eller byggnadsmaterialet? Om det är byggnadsmaterialet som är problemet åtgärdas radonhalten genom ökad luftomsättning. Luftomsättningen ökas bäst genom en mekanisk ventilation. Kommer radonet från marken gäller det att hindra radonet från att komma in i huset. Läs mer under respektive kategori i vänstermenyn.

Radonbidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du som privatperson och småhusägare ansöka om radonbidrag för åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. Bidraget kan sökas om radonhalten överstiger 200 becquerel per kubikmeter luft i ditt hus. Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Mer information om bidraget hittar du på Boverkets hemsida.

Eget ansvar vid köp

Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som har ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Kontakt

Har du frågor om radon kan du höra av dig till Miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljochhalsoskydd@umea.se

Miljöinspektörer

Erik Nilsson
Barbro Waldenström

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-09

Sidans kortadress: www.umea.se/radon