Startsida Umeå kommun

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter var cirka 8,9 miljarder kronor (mdkr) 2018, och kostnaderna var drygt 8,8 mdkr. Här kan du se var pengarna kom från och hur de användes.

Mer information finns i kommunens årsredovisning.

Kommunens intäkter 2018:

Intäkt:

Summa (mdkr):

Andel (procent):

Skatteintäkter

6,2

70

Verksamhetens intäkter

1,7

20

Statliga bidrag och utjämning

0,7

8

Finansiella intäkter

0,2

2


Diagram, Umeå kommuns intäkter 2018

Kommunens kostnader 2018

Kostnad

Summa (mdkr)

Andel (procent)

Personalkostnader

5

56

Driftkostnader

1,7

19

Köp av huvudverksamhet

1,1

13

Lämnade bidrag

0,5

5,4

Avskrivningar

0,4

4,6

Finansiella kostnader

0,15

2

Diagram, Umeå kommuns kostnader 2018

Fördelning av pengar 2018

Kostnad

Andel (procent)

Äldre- och funktionshinderomsorg

31

Utbildningsverksamhet

27

Förskola, skolbarnomsorg

17

Individ- och familjeomsorg

7

Infrastruktur, räddningstjänst med mera

6

Kulturverksamhet

5

Fritidsverksamhet

4

Politik

1

Särskilda insatser

1

Diagram, Umeå kommuns fördelning av pengar mellan olika verksamheter 2018

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus