Startsida Umeå kommun
Cyklister på bro över Umeälven

Jämställdhet

Umeå kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Du ska som boende i Umeå kunna förvänta dig att servicen ska vara lika god och fungera lika bra oavsett om du är kvinna eller man. Umeås invånare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna intressen och förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå ifrån ett jämställdhetsperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice och vara en drivkraft för ett jämställt samhälle. Det handlar om att medvetandegöra förutsättningar och erfarenheter för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun för att skapa en jämnare fördelning av makt och resurser.

Så arbetar vi med jämställdhet

Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett viktigt uppdrag i att främja jämställdhet inom organisationen såväl som i samhället i stort. Beslut som fattas och förslag som läggs fram ska baseras på kunskap och fakta om mäns och kvinnors livsvillkor och livsmönster. Beslut behöver analyseras och beaktas utifrån vilka konsekvenser de får för kvinnor respektive män.

Umeå kommuns strategi för jämställdhetsarbete fastställer övergripande riktlinjer och utgångspunkter för verksamheternas aktiva arbete att nå kommunfullmäktiges jämställdhetsmål.

Mål för arbetet

Umeå kommuns övergripande jämställdhetsmål är att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det överensstämmer med det nationella jämställdhetspolitiska målet. Under det övergripande målet har riksdagen beslutat om sex långsiktiga delmål:

  • jämn fördelning av makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • jämställd utbildning
  • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • jämställd hälsa
  • mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Annika Dalén
Utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 58 91
070-226 58 90
annika.dalen@umea.se

Jämställdhetsutskottet

Gendered landscape

Hur hänger ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminal ihop med frågor om makt och kön? På nya webbplatsen Gendered landscape kan du se Umeå med nya ögon och göra en virtuell resa i stadens könade landskap.

Läs mer på genderedlandscape.umea.se

Aktuellt

URBACT – Gender equal cities

Under hösten 2018 deltog vi på en hearing i Wien om jämställdhet i städer.

Att arbeta med jämställdhet och unga i dialog

Detta inspirationshäfte handlar om dialog där målet varit att med unga tjejer som medskapare
gestalta och bygga en jämställd offentlig mötesplats i Umeå. Häftet utgår ifrån våra erfarenheter från dialogarbetet i projektet Frizon - jämställda offentliga miljöer.

Inspirationshäfte Frizon (pdf, 6,4 MB)

Det könade landskapet

Rapport om Umeå kommuns jämställdhetsarbete och kunskapsunderlag för att lära mer, diskutera och fortsätta jobba med jämställdhet.

Det könade landskapet
(pdf, 2,8 MB)

The gendered city
(pdf, 3,5 MB)

Våld i nära relationer

En kartläggning av våld i nära relationer har genomförts i Umeå kommun. Syftet har varit att kartlägga erfarenheter och kunskap och vilket behov som finns av kompetensutveckling.

Våld i nära relationer
(pdf, 3,6 MB)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-04

Sidans kortadress: www.umea.se/jamstalldhet