Startsida Umeå kommun

Förvaltningar, verksamheter

Förvaltningar och verksamheter har anställda som verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Läs om kommunens förvaltningar och verksamheter under "Innehåll" eller klicka i skissen.

Umeå kommun, organisation 2019, skiss, förvaltningar, verksamheter Stadsdirektör Stadsledningskontor Administration och innovation Ekonomi Kommunikation Näringsliv Personal Umeåregionen brandsförsvar Umeåregionens överförmyndarenhet Fritid Kultur Samhällsbyggnad Bostadsanpassning Bygglov Detaljplanering Lantmäteri Mark och exploatering Miljö- och hälsoskydd Övergripande planering Stöd och omsorg Funktionshinderomsorg Individ- och familjeomsorg Teknik och fastighet Fastighet Gator och parker IT Måltidsservice Städ- och verksamhetsservice Utbildning Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknad Äldreomsorg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/verksamheter