Startsida Umeå kommun

Gator och parker

Gator och parker planerar för, bygger och förvaltar gator och vägar, parker, gång- och cykelvägar, industrispår, broar, torg och övriga allmänna platser i kommunen. Verksamheten budgeterar, planerar och upphandlar/beställer drift och underhåll av dessa områden.

Vi har även ansvar för upplåtelse av mark, grävningstillstånd, torghandel och offentliga toaletter.

Gator, trafik och trafikplanering

Verksamheten fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär investeringar i gator, drift och underhåll. Trafiksäkerhet är också ett viktigt inslag i verksamheten. I arbetet ingår också administration av kommunala åtaganden gentemot enskilda vägar, myndighetsuppgifter och en del uppgifter när det gäller deponi och räddningstjänst.

Läs mer om verksamheten

Parker och grönområden

Verksamheten arbetar med drift och underhåll och investeringar i parker för att tillgodose allmänhetens krav på god parkmiljö.

Läs mer om verksamheten

Kontakt

Lämna synpunkter, ställ frågor eller anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, U-bike, idrottsanläggningar, motionsspår.

Anmäl fel via webbformulär

Anmäl fel via app

Kommunens övergripande infrastrukturplanering

Läs mer om stadsplanering och byggande

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus