Startsida Umeå kommun

För- och grundskola

Organisation och ledning

I Umeå kommun är förskolor, familjedaghem och grundskolor samordnade i fem geografiska skolområden. Rektorer ansvarar och leder varje enhet. En för- och grundskolechef samordnar arbetet i respektive område. Skolområden, skiss för utskrift (pdf)

Karta, geografisk indelning av skolområden

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-14

Sidans kortadress: www.umea.se/forochgrundskola/organisation