Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 09.00 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6 A. på läktaren, 2 trappor.

Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet. 

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 24 februari

 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Under det här mötet är det information om kommunal bolag under förmiddagen.
 • Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar, är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Informationsärenden

 • 09.00–12.00: Umeå kommunkoncern informerar
 • 13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Motion 21/2017: Huskurage – räddar liv och förebygger våld;
  Anna-Karin Sjölander (C)
 3. Umeås lokala miljömål 2020
 4. Antagande: Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera, Teg
 5. Exploateringsavtal för fastigheten Aspgärdan 18
 6. Antagande: Detaljplan för fastigheten Almen 2 med flera, Grisbacka
 7. Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar
 8. Nya taxor och avgifter 2020 för grävtillstånd, kajplatser och torghandel
 9. Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost inom individ- och familjenämnden och äldrenämnden
 10. Fusion av Bostaden AB:s dotterbolag
 11. Inrättande av landsbygdsutvecklingsråd – godkännande av reviderat reglemente
 12. Fyllnadsval: Ledamot, Kvarkenhamnar AB
 13. Fyllnadsval: Ledamot i byggnadsnämnden; Jennifer Forssell (MP)
 14. Fyllnadsval: Ersättare i individ- och familjenämnden; Agnes Blom Bringlöv (S)
 15. Fyllnadsval: Ledamot i kommunrevisionen; Jan Bergström (MP)
 16. Fyllnadsval: Ersättare i byggnadsnämnden; Mazin Hermez Matti (MP)
 17. Fyllnadsval: Ersättare i jämställdhetsutskottet och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Nasteho Lander (V)
 18. Avsägelse: Ledamot i äldrenämnden; Mariam Salem (MP)
 19. Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden; Erica Ohlsson (C)
 20. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)
 2. Interpellation: Hur vill (S) möta att så många elever inte uppnår gymnasiebehörighet? Anders Norqvist (L)
 3. Interpellation: Kommer det skapas bättre förutsättningar för turismen?
  Peder Westerberg (L)
 4. Interpellation: Varför satsar inte (S) på innovationer inom välfärden?
  Anders Norqvist (L)
 5. Fråga: Hur går det med uppdrag 16? Maja Westling (C)
 6. Fråga: Välfärdsmiljoner till Umeå kommun; Veronica Kerr (KD)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt
Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan har granskats 2020-02-24

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv