Startsida Umeå kommun

Äldreomsorgen ställer om inför det ökande antalet äldre

Ett korttidscentrum ska skapas på Mariehem och en resursenhet med åtta platser på Aktrisen på Umedalen. Servicehusen avvecklas succesivt som boendeform. Det ska skapa mer resurseffektiva lokaler för äldreomsorgen i framtiden.

Äldreomsorgen står inför en situation där ett antal förändringar behöver göras, för att på bästa sätt säkra god vård- och omsorgskvalitet inför framtiden. Antalet äldre ökar och äldreomsorgen behöver därmed anpassas för att kunna ta hand om fler svårt sjuka äldre. Lokaler och boendeformer som finns i dag behöver justeras för att på bästa sätt skapa resurseffektiva lokaler.

– Vi måste säkra att vi har boendeplatser som är anpassade för att ge omfattande vård och omsorg. Alternativet till inriktningsbeslutet är att dra ner på bemanningen och det är inte en väg som vi vill gå. De tomma platser som idag finns på servicehusen innebär en kostnad för äldrenämnden på 8,3 miljoner kronor per år och det har vi inte råd med, säger Carin Nilsson, ordförande, äldrenämnden.

Tre förändringar föreslogs och beslutades

  1. Ett korttidscentrum skapas på Mariehem, i de lokaler som tidigare inrymde ett vård- och omsorgsboende.
  2. En resursenhet med åtta platser skapas på Aktrisen på Umedalen, där personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) kan få en mer välanpassad vård och omsorg än i dagsläget.
  3. Servicehusen avvecklas succesivt som boendeform.

Nämnden beslutade även att konsekvensbeskrivning på kort och lång sikt ska redovisas till nämnden, att det ska föras samtal med AB Bostaden i syfte att ställa om nuvarande servicehus till trygghetsboenden.

Vad händer nu?

Tidsplanering påbörjas efter årsskiftet och tidigast sker inflytt av korttidscentrum hösten 2020, därefter kan resursenheten skapas och sedan kan ett av servicehusen avvecklas. Samtliga medarbetare kommer att behålla en anställning inom äldreomsorgen, en del kan behöva byta arbetsplats men ingen blir utan arbete.

Kontakt

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se