Startsida Umeå kommun

Adoption

Adoption är en möjlighet att ge barn som behöver nya föräldrar, en familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt.

I Sverige är internationella adoptioner är vanligast. Många är inblandade i pro­cessen och internationell adoption är en lång resa för både barn och föräld­rar. I barnets ursprungsländer finns myndigheter och organisationer som före­träder barnet. De utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. I kommunerna förbereds och utreds de som önskar adoptera. Auktoriserade adoptions­organisationer för­medlar ansökningar till utlandet. De samarbetar med myndig­heter och organisationer i ursprungsländerna, förmedlar ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Ansökan

Är du intresserad av att ansöka om adoption? Ring familjerätten för att boka ett informationssamtal.

För att få ett beslut om att få adoptera ett utländskt barn görs en ansökan om medgivande hos individ- och familjenämnden. Ansökan hittar du på MFoF:s hemsida. Skriv ut ansökan och skicka den till familjerätten. Familjerätten är den enhet inom socialtjänsten som arbetar med adoptioner.

Hur går en adoption till?

För att få adoptera finns vissa lagkrav, till exempel att sökande måste gå en föräldrarutbildning för blivande adoptivföräldrar. Utredningens syfte är att bedöma sökandes lämplighet och förmåga. Sedan medgivande har lämnats tar sökande hjälp av en auktoriserad adoptionsorganisation. När sökande fått barnbesked behöver sökande få samtycke till fortsatt adoptionsförfarande från Individ- och familjenämnden. När barnet kommit hem till familjen har individ- och familjenämnden tillsyn tills det att adoptionen är klar enligt svensk lag och uppföljningsrapport/er skrivits till ursprungslandet. Är barnets ursprungsland anslutet till Haag-konventionen är adoptionen giltig enligt svensk lag. Ifall barnets ursprungsland inte är ansluten till Haag-konventionen behöver sökande ansöka om adoptionen i tingsrätten för att den ska bli giltig i Sverige. Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta lång tid.

Adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete står under tillsyn av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Läs mer om MFoF

Adoptionsorganisationer

Det finns tre adoptionsorganisationer som samarbetar med myndigheter och organisationer i cirka 30 länder:

Nationella adoptioner kan vara spädbarnsadoptioner men vanligast är närståendeadoptioner, det vill säga adoption av ett barn till make/maka eller registrerad partner.

Kontakta oss

Vill du veta mer kan du kontakta socialtjänsten.

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid 08.30 – 09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Behöver du råd och stöd i ditt föräldraskap? Kontakta mottag­ningsenheten, 090-16 10 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus