Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor om familjehem

Hur blir jag familjehem?

Första steget mot att bli familjehem är att göra en intresseanmälan. Du förbinder dig inte till något utan vi kontaktar dig för mer information. Om vi är överens om att gå vidare kommer vi att påbörja en utredning. Läs mer om hur utredningen går till nedan.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem är att vara förälder till någon annans barn eller ungdom. Precis som alla föräldrar är det du som står för den dagliga omvårdnaden och du kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder till ett barn är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Vilken ersättning får jag som familjehem?

När du tar emot ett placerat barn får du en ekonomisk ersättning av socialtjänsten. Ersättningen består av två delar: arvode och omkostnadsersättning.

Arvodet är ersättning för de uppdrag du utför. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning-grundande och pensionsgrundande (ej tjänstepension). Arvodet är inte a-kasse-grundande och innefattar inte semesterlön eller semesterersättning.

Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som barnet medför.

Vilket stöd erbjuds jag som familjehem?

Som familjehem får du:

  • grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Under den får du möjlighet att lära dig mer om vad det kan innebära att vara familjehem och om den lagstiftning som styr kommunernas arbete med de placerade barnen
  • kontinuerligt stöd, handledning och uppföljning av socialsekreterare med lång erfarenhet av att arbeta med familjehem
  • föreläsningar och andra aktiviteter
  • möjlighet att delta i nätverksträffar där du kan dela erfarenheter med andra familjehem
  • råd och stöd dygnet runt via socialtjänstens jour (vid akuta frågor)
  • ekonomisk ersättning
  • försäkring.

Innan du tar emot ett barn skrivs ett avtal där det ingår en överenskommelse kring ersättningar, försäkring, uppsägningar med mera.

Vem kan bli familjehem?

Du som lever ett stabilt liv och som vill välkomna ett utsatt barn eller ungdom till ditt hem har möjlighet att bli familjehem. Du behöver ha tid, engagemang och vara minst 25 år. Vi vill också att du har erfarenhet av barn. Du kan vara gift eller sambo, ha registrerat partnerskap eller vara ensamstående. Du kan bo i villa eller i lägenhet i Umeå med omnejd.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

Det kan finnas många olika skäl till att barn inte kan bo hemma. Det kan bero på att deras föräldrar är sjuka, eller att det finns missbruk, relationsproblem eller andra svårigheter i familjen. Det kan också bero på att barnet har kommit som ensam-kommande flyktingbarn och saknar föräldrar i Sverige.

Behöver jag några förkunskaper?

De viktigaste är att du kan erbjuda en trygg och strukturerad vardag. Framförallt är det viktigt att du har både tid och känslomässigt utrymme för ett barn i familjen. Vi ställer inga krav på formell utbildning.

Kan jag jobba heltid samtidigt som jag är familjehem?

I de flesta fall kan du jobba heltid samtidigt som du är familjehem, men vissa uppdrag kräver att en i familjen är hemma på heltid. Uppdrag som förstärkt familjehem eller jourhem är exempel på sådana uppdrag där det krävs att en person är hemma på heltid.

Hur går en utredning till?

Utredningen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam samt NYA Kälvestens-intervjun.

I utredningen ingår två hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens
misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten
och socialtjänsten. Vi gör också en djupintervju med föräldern/föräldrarna och
en analys av den. När utredningen är klar träffas vi och går igenom vår bedömning. Både ni och vi kan när som helst under utredningen välja att avsluta den.

Hur lång tid tar det efter det att vi blivit godkända som familjehem innan vi får en placering?

Ibland kan det gå snabbt och ibland kan det ta lite längre tid. Det beror på att vi vill matcha era resurser mot barnets behov på bästa sätt.

Hur länge stannar barnet hos oss?

Målet är att barnet ska flytta hem till sina föräldrar. Det står i socialtjänstlagen.
Ibland kan barnet återvända hem till sina föräldrar efter en kort period i familjehem, ibland behöver de bo i familjehem hela sin uppväxt. Det går inte att svara på hur länge barnet kommer att bo i er familj eftersom ingen med säkerhet vet hur förutsätt-ningarna att ta emot barnet i den biologiska familjen förändras eller utvecklas.

Kan vi få vårdnaden om barnet längre fram?

När ett barn bott en längre tid i sitt familjehem ska socialtjänsten överväga om de bör ansöka om vårdnadsöverflytt. Vid en vårdnadsöverflytt blir ni barnets nya vårdnadshavare, men barnet ärver inte er utan har kvar arvsrätten hos sina föräldrar. Ni är skyldiga att upprätthålla en kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna även efter en vårdnadsöverflytt. Om det blir aktuellt med vårdnadsöverflytt kommer socialtjänsten, som beslutar i frågan, att kontakta er.

Vad gör vi om vi behöver hjälp?

Då kontaktar du din familjehemssekreterare. Hen finns som stöd under hela placeringen och socialtjänsten har jour dygnet runt, året om vid akuta behov. Våra erfarna familjehemssekreterare ger stöd, utbildning och handledning så att ni ska känna er trygga i ert uppdrag.

Vad är ett förstärkt familjehem?

I ett förstärkt familjehem finns en i familjen hemma på heltid för att ge stöd och omvårdnad till barn med extra stora behov. Som förstärkt familjehem erbjuder vi ett utökat stöd i form av utbildning, handledning, gruppträffar m.m.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem tar emot barn i sitt hem i max sex månader. Eftersom jourplaceringar oftast är akuta behöver det finnas en vuxen i familjen som är hemma på heltid. Som jourhem behöver ni vara stresståliga, flexibla och ha förmåga att kunna hantera ovisshet och osäkerhet. Vi erbjuder jourhem ett utökat stöd i form av utbildning, handledning, gruppträffar med mera.

Vad är familjehemscentrum?

Familjehemscentrum är en enhet inom individ- och familjeomsorgen. Familjehemscentrum arbetar med att rekrytera, utbilda och stötta familjehem.

Har du fler frågor?

Hör av dig till familjehemscentrum@umea.se
så svarar vi på din fråga så snart vi kan.

Mer information

Läs mer om barn i familjehem på www.socialstyrelsen.se

Läs mer på www.familjehemsverige.se

Klicka på bilden och anmäl ditt intresse om att bli familjehem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus