Startsida Umeå kommun

Fria nyttigheter för fristående huvudmän har avslutats 1 januari 2020

För- och grundskolenämnden har beslutat att kostnadsfria likvärdiga tjänster (så kallade fria nyttigheter) inte erbjuds till fristående huvudmän inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola från och med 1 januari 2020. Istället utgår ekonomisk ersättning i enlighet med skollagen. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet har avslutats som fri nyttighet 1 juli 2020 och fristående huvudmän erbjuds istället teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun.

I en Kammarrättsdom (mål nr 1551-18), om bidrag till Minervaskolan i Umeå, fastställs att Umeå kommun måste lämna ekonomisk ersättning till fristående huvudmän istället för nuvarande modell där dessa kostnadsfritt får nyttja tjänster som modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, kompetensstöd/teknisk utrustning för undervisning av elever med grav hörselnedsättning och språkstörning, kulturaktiviteter samt upphovsrättsskyddat undervisningsmaterial via Mediacenter.

Fristående huvudmän kommer dock att erbjudas att teckna avtal att köpa tjänst av Umeå kommun för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet med start 1 juli. Avtalet ska vara tecknat senast 31 mars och avse minst fem år för att ge förutsättningar för Kompetenscentrum för flerspråkighet till en hållbar och långsiktig personalplanering.
– Fria nyttigheter har funnits för att alla elever, oavsett om man går i en kommunal eller fristående skola, ska få tillgång till likvärdiga pedagogiska och stödjande resurser men vi måste följa Kammarrättens beslut även om det saknar barnperspektiv, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande röstades igenom om att ta fram en skrivelse till regeringen och andra berörda myndigheter och aktörer, såsom SKR, för att påtala konsekvenserna av Kammarrättens dom samt bristerna i elevpengssystemet.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
076-810 64 68
nastehoali.lander@umea.se