Startsida Umeå kommun

Ansök eller säg upp plats

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Du kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter.

Det datum som ansökan kommer in till Umeå kommun blir barnets ködatum. Du kan inte få ett ködatum som är tidigare än sex månader före önskat startdatum. Syskonförtur gäller till den förskola där syskonet är placerat. Syskon ska vara folkbokförda på samma adress.

Välj datum när barnet ska börja

Du ansöker enklast via e-tjänsten. I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Det är störst chans att få plats på önskad förskola i början av hösten.

Du kan inte välja ett datum som infaller under vecka 28–31 när förskolorna har sommarverksamhet. Du kan inte heller välja datum som infaller under skolans jullov eller andra dagar när förskolorna inte är öppna. Har du önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att flyttas fram.

När barnet börjar i förskolan ska du avsätta fjorton dagar till introduktion. Introduktionen måste vara genomförd innan sommarverksamheten eller jullovet infaller och ska inte heller direkt följas av en längre ledighet.

Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats, men då ändras även ködatumet.

Logga in med e-legitimation för att ansöka om plats

Önska förskola eller pedagogisk omsorg

Du måste önska minst en och max fem förskolor eller pedagogisk omsorg.

Det finns ingen garanti för att ditt barn får plats där du önskat. Om ditt barn inte får plats på den förskola eller i den pedagogiska omsorg ni önskat erbjuder vi plats så nära hemmet som möjligt, så kallad garantiplats.

Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra dina köalternativ. Det påverkar inte ditt ködatum.

Ny i Sverige

Nyanlända barn och deras vårdnadshavare erbjuds ett informationssamtal om svensk förskola och förskolan i Umeå med möjlighet att ställa frågor. Du får också stöd i att ansöka om plats till förskola. Avslutningsvis får vårdnadshavaren med sig ett underlag som intygar rätten till inskolningsstöd då barnet ska börja i förskolan.

Kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet

Hitta hit

Folkbokförd i annan kommun

Du som tänker flytta till Umeå kommun kan ansöka om förskola för ditt barn på samma sätt som boende i Umeå kommun. Du får dock inget erbjudande om plats förrän du vet var ni ska bo och har uppvisat kopia på hyres- eller köpekontrakt eller annat dokument som styrker att ni är på väg att flytta till Umeå kommun. Datum för platsgaranti räknas 4 månader from dokumentet inkommit till kommunen. Barnet ska vara folkbokförd på den nya adressen senast den dag barnet börjar i förskolan.

Barn i kö där önskat datum för placering har passerats och inget dokument har kompletterats som styrker flytt till Umeå kommun kommer att tas bort från kön.

Du som är folkbokförd i en annan kommun och inte har för avsikt att flytta till Umeå kommun, kan ansöka om plats i Umeå om det finns särskilda skäl. Kontakta placeringsassistent.

Byte av förskola

Vid byte av förskola inom Umeå kommun har du inte rätt att få plats inom fyra månader.

Byten mellan två kommunala förskolor inom samma område prioriteras endast inför placering i augusti och september. Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det ditt ködatum som styr när du kan få möjlighet att byta förskola. Du ansöker om plats som vanligt via e-tjänsten.

E-tjänst Förskola Fritids

Logga in med e-legitimation för att

  • ansöka om förskoleplats
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • säga upp förskoleplats

Närvaroregistrering i förskola (Tempus)

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus